Måltid takeaway i Saint Lucia

Åben kort
Lokal tid:
23:25:39

Desværre, der er ingen steder i Saint Lucia

Mest populære Kategorier:

Punkt af interesse

meme bete

46 Micoud Street, Castries
storeLæs mere

Veterans In Sports Inc.

Micoud Street, Castries
point_of_interestLæs mere

La Clinic Du Corps

High Street, Castries
healthLæs mere

Electoral Department

High Street, Castries
local_government_officeLæs mere

Restaurant

Regal Foods (Micoud Street Branch)

Micoud Street, Castries
restaurantLæs mere

The White House Restsurant and Bar

Coral Street, Castries
restaurantLæs mere

Logi

Marigot Bay Hotel

12 Chisel Street, Castries
lodgingLæs mere

La Clery B & B Apartments

John Street, Castries
lodgingLæs mere

Harbour Vista Inn

Cooper Rd, Castries
lodgingLæs mere

Captn & Kook

Sans Souci, Castries
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier i Saint Lucia

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning