Skole i Saint Lucia

Åben kort
Lokal tid:
22:04:58

Ave Maria Girls' Primary School

Broglie Street, Castries
schoolLæs mere

Ave Maria Infant School

Micoud Street, Castries
schoolLæs mere

St Aloysius R C Boys Primary School

Brazil Street, Bisee
schoolLæs mere

Divine Hand Therapy Service School For Massage And Day Spa

Chausee Road, Castries
schoolLæs mere

Tomorrow's Children Pre-school

Castries
schoolLæs mere

Castries Anglican Infant School

Holy Trinity Church Road, Castries
schoolLæs mere

Anglican Infant and Primary School

Bisee
premiseLæs mere

Canon Laurie Anglican Primary School

Castries
schoolLæs mere

Gordon & Walcott Memorial Methodist School

Darling Road, Castries
schoolLæs mere

Dunnattor La Pansee

La Pansee Road, Castries
schoolLæs mere

Sure Start Early Learning and Development Centre

Sansouci
schoolLæs mere

St. Joseph's Convent Secondary School

Castries
schoolLæs mere

Carmen Rene Memorial

Avenida Santa Lucia
schoolLæs mere

Entrepot Secondary School

Charlotte
schoolLæs mere

Vide Bouteille Secondary School

Tapon Avenue
schoolLæs mere

Little Stars Early Childhood Development Centre (2)

Tapon Avenue, La Clery
schoolLæs mere

📑 Alle kategorier i Saint Lucia

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning